فهرست فرم ها

  لیست مراکز مجری

  فرم انتخاب محل خدمت دندانپزشکان طرحی

  فرم امتیاز بندی پزشکان

  غیر واگیر- غدد و متابولیک
ارسال فرم
  غیر واگیر-ژنتیک و سرطان

  غیر واگیر-قلب و عروق و آسم

  محل خدمت پزشکان

  27-ارسال فايلهاي داوطلبين سلامت
رابطان
  26- ارسال فایل کمیته آماری

  25- ارسال آمار ماهیانه

  24- مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

  23- ارسال فرمهای بیماریهای منتقله از آب و غذا

  22- ارسال فایل های ثبت مرگ

  21-ارسال فایل های پروژه مناطق حاشیه شهر ها

  20- ارسال اعلام نیاز نیروی انسانی

  19- ارسال فایل های بهورزی

  18- انتخاب محل خدمت پزشکان قراردادی

  1-گزارش هفتگی بیماریهای اسهالی

  2- گزارش هفتگی پایش فلج اطفال

  3- ارسال فایل ایمنسازی

  4- ارسال فایل جدول شماره 2 پزشک خانواده

  5- ثبت نام نیروهای بهداشتی درمانی

  6- ارسال فایل های بهداشت دهان و دندان

  7- ارسال فایل های سلامت روان

  8- ارسال فایل های بهداشت مدارس

  9- ارسال فایل های تغذیه

  10- ارسال فایل های امور دارویی

  11- ارسال فایل های مدیریت شبکه

  12- ارسال فایل های آموزش سلامت

  13- ارسال فایل های آزمایشگاه

  14- ارسال فایل های بهداشت محیط

  15- ارسال فایل های سلامت خانواده

  16-انتخاب محل خدمت پزشكان طرحي

  17-ارسال فایل های بیماریها

 
< >