فرمهای خام

1391/11/18 0:0
لطفا" فایل های مورد نیاز را از قسمت زیر دانلود کنید ( بازیاری)

دانلود فرم آماری ایمنسازی ( فرم جدید )

دانلود فایل ثبت مرگ 93 (جدید )

چک لیست بازدید مشترک

 اطلاعات دهگردشي

فايل هاي عشاير 93

 قابل پرداختي ماما 93

فرم آمار فصلي برنامه مشاركت مردمي

دستورالعمل تكميل فرمهاي آماري داوطلبان سلامت

دستورالعمل اجرايي بيماريابي ،پيشگيري و درمان بيماري سل با مشاركت داوطلبان سلامت

فرم آماري برنامه مشاركت مردمي(سالانه)

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   5 ارديبهشت 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >